0862 774 832 | Quay về trang chủ VietTimes

Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp Constrexim số 8 (CX8 – HNX)

Chủ nhật, 1/5/2022 | 16:08

Địa điểm thực hiện: Theo thông báo mời họp gửi cổ đông.

Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Top