0902 294 950 | Quay về trang chủ VietTimes

Công ty cổ phần DIC số 4 (DC4 – HNX)

Thứ Sáu, 1/3/2019 | 8:00

Thời gian thực hiện: Ngày 30/03/2019

Địa điểm thực hiện: Tại hội trường khách sạn DIC Star, Số 169 Thùy Vân, Phường 8, TP. Vũng Tàu, Bà Rịa – Vũng Tàu.

 Nội dung họp:  

* Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018.
* Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019.
* Báo cáo của Ban kiểm toán nội bộ.
* Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018.
* Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.
* Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.
* Trình phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.
* Các nội dung khác liên quan.

Top