0862 774 832 | Quay về trang chủ VietTimes

Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Tỉnh Lào Cai (MLC – UPCoM)

Chủ nhật, 1/5/2022 | 16:16

Địa điểm thực hiện: Theo thông báo mời họp gửi cổ đông.

Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Top