0902 294 950 | Quay về trang chủ VietTimes

CTCP 397 (BCB – UpCoM)

Thứ Sáu, 1/3/2019 | 9:21

Thời gian thực hiện: Ngày 19/04/2019

Ngày đăng ký cuối cùng: 25/03/2019

Địa điểm thực hiện: Tại văn phòng Công ty cổ phần 397, số 251 khu Vĩnh Tuy II, phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh

Nội dung họp:  Các nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông

Top