0902 294 950 | Quay về trang chủ VietTimes

CTCP Bao bì Hoàng Thạch (BBH – UPCoM)

Chủ nhật, 1/5/2022 | 15:56

Địa điểm thực hiện: Theo thông báo mời họp gửi cổ đông.

Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Top