0902 294 950 | Quay về trang chủ VietTimes

CTCP Bóng đèn phích nước Rạng Đông (RAL – HOSE)

Thứ Hai, 1/4/2019 | 10:00

Thời gian thực hiện: Ngày 27/04/2019

Ngày đăng ký cuối cùng: 10/04/2019

Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau.

 Nội dung họp:  

Thông qua các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát về:

+ Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán và đã được Hội đồng quản trị phê duyệt;

+ Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018;

+ Tình hình thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2017-2022;

+ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;

+ Các nội dung khác (theo chương trình đại hội).

Top