0902 294 950 | Quay về trang chủ VietTimes

CTCP Cơ điện Thủ Đức (EMC – HOSE)

Thứ Hai, 1/4/2019 | 11:00

Thời gian thực hiện: Ngày 10/05/2019

Ngày đăng ký cuối cùng: 16/04/2019

Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty - Km 9, Xa lộ Hà nội, Phường Trường Thọ, Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.

 Nội dung họp:  

+ Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và  định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

+  Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT. 

+ Báo cáo thẩm định của Ban Kiểm soát về báo cáo tài chính/kết quả kinh doanh của Công ty năm 2018.

+ Tờ trình thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm  2018

+ Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; 

+ Bầu bổ sung 01 thành viên độc lập Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2018-2023.

+ Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2018/ Dự kiến phương án phân phối lợi nhuận 2019

+ Tờ trình thù lao, tiền lương HĐQT, Tổng Giám Đốc và BKS Công ty năm 2018 và phương án năm 2019.

+ Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2019.

+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. 

Top