0902 294 950 | Quay về trang chủ VietTimes

CTCP Cơ khí xây dựng AMECC (AMS – UPCoM)

Chủ nhật, 1/5/2022 | 15:52

Địa điểm thực hiện: Theo thông báo mời họp gửi cổ đông.

Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Top