0902 294 950 | Quay về trang chủ VietTimes

CTCP Công nghệ cao Traphaco (CNC – UpCoM)

Thứ Sáu, 1/3/2019 | 11:17

Thời gian thực hiện: Ngày 10/04/2019

Ngày đăng ký cuối cùng: 18/03/2019

Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty cổ phần Công nghệ cao Traphaco (Địa chỉ: Tân Quang, Văn Lâm, Hưng Yên).

 Nội dung họp:  

+ Báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019;

+ Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán;

+ Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận năm 2018; Dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;

+ Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018; Đề xuất phương án lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019;

+ Sửa điều lệ;

+ Xem xét kiện toàn thành viên Ban kiểm soát;

+ Xin ý kiến một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Top