0862 774 832 | Quay về trang chủ VietTimes

CTCP Đầu tư và Công Nghiệp Tân Tạo (ITA – HOSE)

Thứ Tư, 1/5/2019 | 10:00

Thời gian thực hiện: 28/06/2019

Ngày đăng ký cuối cùng: 23/05/2019

Địa điểm thực hiện: Canary Club, Đại lộ Đại học Tân Tạo, E.City Tân Đức, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An.

 Nội dung họp:  

+ Thông qua báo cáo hoạt động năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc;

+ Thông qua báo cáo tài chính đã  được kiểm toán năm 2018;

+ Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018;

+ Và các vấn đề khác có liên quan.

Top