0902 294 950 | Quay về trang chủ VietTimes

CTCP Điện lực Khánh Hòa (KHP – HOSE)

Thứ Sáu, 1/3/2019 | 0:00

Thời gian thực hiện: 8 giờ ngày 18/04/2019

Ngày đăng ký cuối cùng: 18/03/2019

Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty cổ phần Điện lực Khánh Hòa, số  11 Lý Thánh Tôn, TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Nội dung họp:  Thông qua các nội dung:

+     Báo cáo của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc Công ty về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019.

+     Báo cáo của Ban kiểm soát về việc thực hiện chức năng giám sát hoạt động của Công ty năm 2018.

+     Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán và phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2018.

+     Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty.

+     Thông qua các chỉ tiêu kinh doanh và kế hoạch lợi nhuận năm 2019.

+     Thông qua kế hoạch vốn ĐTXD năm 2019

+     Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, tiền lương Tổng Giám đốc năm 2018 và kế hoạch thù lao thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2019.

+     Lựa chọn Công ty kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2019.

+     Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Top