0902 294 950 | Quay về trang chủ VietTimes

CTCP Dược phẩm OPC (OPC – HOSE)

Thứ Sáu, 1/3/2019 | 0:00

Thời gian thực hiện: Ngày 12/04/2019

Ngày đăng ký cuối cùng: 18/03/2019

Địa điểm thực hiện: Tại Hội trường Công ty cổ phần dược phẩm OPC – 1017 Hồng Bàng, P.12, Q.6, TP.Hồ Chí Minh.

Nội dung họp:  

- Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019.

- Thông qua báo cáo hoạt động của Ban điều hành năm 2018, Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán, Phương hướng hoạt động năm 2019.

- Thông qua báo cáo hoạt động của BKS năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019.

- Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2018.

- Thông qua Tờ trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2019.

- Một số nội dung khác (nếu có).

Top