0902 294 950 | Quay về trang chủ VietTimes

CTCP Licogi 14 (L14 – HNX)

Thứ Sáu, 1/3/2019 | 7:00

Thời gian thực hiện: Ngày 08/04/2019

Ngày đăng ký cuối cùng: 11/03/2019

Địa điểm thực hiện: Hội trường công ty số 2068 đại lộ Hùng Vương, phường Nông Trang, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

 Nội dung họp:  

+ Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả kinh doanh năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2019;

+ Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018;

+ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018;

+ Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2018 và kế hoạch năm 2019;

+ Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019;

+ Phương án chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch năm 2019;

+ Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;

+ Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2023;

+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Top