0902 294 950 | Quay về trang chủ VietTimes

CTCP Lilama 69-1 (L61 – HNX)

Thứ Sáu, 1/3/2019 | 11:00

Thời gian thực hiện: 8 giờ 00 phút ngày 26/04/2019

Ngày đăng ký cuối cùng: 22/03/2019

Địa điểm thực hiện: Hội trường tầng 7, Công ty cổ phần Lilama 69-1, địa chỉ: Số 17 – Lý Thái Tổ - phường Suối Hoa – thành phố Bắc Ninh.

 Nội dung họp:

+ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;

+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018, Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát, Báo cáo kiểm toán năm 2018;

+ Các vấn đề khác nếu có phát sinh sẽ được thông báo trong nội dung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông năm 2019.

Top