0902 294 950 | Quay về trang chủ VietTimes

CTCP Logistics Portserco (PRC – HNX)

Thứ Sáu, 1/3/2019 | 8:00

Thời gian thực hiện: Ngày 30/03/2019

Ngày đăng ký cuối cùng: 11/03/2019

Địa điểm thực hiện: Khách sạn Sông Hàn, số 14 Lý Tự Trọng, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Nội dung họp:  Thống nhất thông qua các nội dung chính tại Đại hội:       

+ Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2018 và Nhiệm kỳ IV;

+ Kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2019 và Nhiệm kỳ V;

+ Báo cáo công tác của Hội đồng quản trị năm 2018 và Nhiệm kỳ IV;

+ Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018 và Nhiệm kỳ IV;

+ Các tờ trình về Thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019; Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019; Phân phối lợi nhuận năm 2018;

+ Bầu lại Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2019-2023)

Top