0902 294 950 | Quay về trang chủ VietTimes

CTCP Nam Việt (ANV – HOSE)

Thứ Hai, 1/4/2019 | 11:00

Thời gian thực hiện: Ngày 17/05/2019

Ngày đăng ký cuối cùng: 12/04/2019

Địa điểm thực hiện: 19D Trần Hưng Đạo, P. Mỹ Quý, Tp. Long Xuyên, tỉnh An Giang.

 Nội dung họp:  

+ Báo cáo của Ban TGĐ về kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019;

+ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018;

+ Báo cáo của BKS về tình hình hoạt động của Công ty năm 2018;

+ Tờ trình phân phối lợi nhuận, thù lao của HĐQT, BKS năm 2018 và 2019;

+ Tờ trình phê chuẩn chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc;

+ Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2019;

+ Tờ trình sửa đổi điều lệ Công ty;

+ Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT, thành viên BKS; Tăng số lượng thành viên HĐQT, bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập, thành viên BKS.

Top