0902 294 950 | Quay về trang chủ VietTimes

CTCP Nam Việt (NAV – HOSE)

Thứ Hai, 1/4/2019 | 11:00

Thời gian thực hiện: 26/04/2019

Ngày đăng ký cuối cùng: 08/04/2019

Địa điểm thực hiện: 18F Tăng Nhơn Phú, Phường Phước Long B, Quận 9, TP.Hồ Chí Minh

 Nội dung họp:  

+     Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018;

+     Báo cáo của Hội đồng quản trị công ty năm 2018, báo cáo kết quả kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban kiểm soát công ty năm 2018;

+     Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;

+     Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Top