0902 294 950 | Quay về trang chủ VietTimes

CTCP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong (NTP – HNX)

Thứ Sáu, 1/3/2019 | 8:00

Thời gian thực hiện: Ngày 19/04/2019

Ngày đăng ký cuối cùng: 12/03/2019

Địa điểm thực hiện: Tại Hội trường Công ty cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong (địa chỉ: số 222 đường Mạc Đăng Doanh, phường Hưng Đạo, quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng)

Nội dung họp:  Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo của Ban kiểm soát, Báo cáo tài chính, Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018, và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Top