0902 294 950 | Quay về trang chủ VietTimes

CTCP Nông sản Thực phẩm An Giang (AFX – UpCoM)

Thứ Sáu, 1/3/2019 | 10:00

Thời gian thực hiện: Ngày 12/04/2019

Ngày đăng ký cuối cùng: 25/03/2019

Địa điểm thực hiện: Trụ sở chính Công ty

Nội dung họp:  Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018, Báo cáo của HĐQT, Ban kiểm soát Công ty, phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và các nội dung khác sẽ biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

Top