0902 294 950 | Quay về trang chủ VietTimes

CTCP Rau quả thực phẩm An Giang (ANT – UpCoM)

Thứ Sáu, 1/3/2019 | 10:00

Thời gian thực hiện: Ngày 24/04/2019

Ngày đăng ký cuối cùng: 25/03/2019

Địa điểm thực hiện: Khách sạn Đông Xuyên, số 9A Lương Văn Cù, Mỹ Long, Thành phố Long Xuyên, An Giang.

 Nội dung họp:  

+     Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị.

+     Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát.

+     Các tờ trình khác tại đại hội đồng cổ đông.

Top