0902 294 950 | Quay về trang chủ VietTimes

CTCP Tập đoàn CEO (CEO – HNX)

Thứ Sáu, 1/3/2019 | 8:20

- Thời gian thực hiện: Ngày 15/3/2019.

- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo tới cổ đông trong Thư mời họp và đăng tải trên website Công ty.

- Nội dung họp: Xem xét và quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (Nội dung họp chính thức Công ty sẽ thông báo tới cổ đông trong Thư mời họp gửi cổ đông và đăng tải trên website Công ty).

 

Top