0862 774 832 | Quay về trang chủ VietTimes

CTCP Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (TTF – HOSE)

Thứ Tư, 1/5/2019 | 8:18

Thời gian thực hiện: 24/06/2019

Ngày đăng ký cuối cùng: 24/05/2019

Địa điểm thực hiện: Hội trường Trụ sở chính CTCP Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành, Đường ĐT 747, KP7, Phường Uyên Hưng, Thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

Nội dung họp:  

+ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019 của Ban Tổng Giám Đốc;

+ Báo cáo hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của HĐQT;

+ Báo cáo hoạt động năm 2018 của Ban kiểm soát nội bộ;

+ Tờ trình V/v thông qua Báo cáo Tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2018;

+ Tờ trình V/v chọn đơn vị kiểm toán, thù lao HĐQT;

+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ (nếu có).

Top