0902 294 950 | Quay về trang chủ VietTimes

CTCP Tập đoàn Thành Nam (TNI – HOSE)

Thứ Hai, 1/4/2019 | 10:00

Thời gian thực hiện: Ngày 06/05/2019

Ngày đăng ký cuối cùng: 16/04/2019

Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo tại giấy mời họp.

 Nội dung họp:  

+ Thông qua các báo cáo của: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Giám đốc năm 2018;

+ Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018, đồng thời lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019;

+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2018;

+ Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch lợi nhuận, cổ tức năm 2019;

+ Thông qua phương án chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2019;

+ Thông qua nội dung Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc;

+ Và các vấn đề khác xin ý kiến tại đại hội.

Top