0902 294 950 | Quay về trang chủ VietTimes

CTCP Thép DANA - Ý (DNY – HNX)

Thứ Sáu, 1/3/2019 | 7:00

Thời gian thực hiện: Ngày 21/04/2019

Ngày đăng ký cuối cùng: 11/03/2019

Địa điểm thực hiện: Công ty thông báo sau.

 Nội dung họp:  

+ Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

+ Báo cáo của Hội đồng quản trị và của Ban kiểm soát năm 2018;

+ Một số nội dung khác (nếu có).

Top