0902 294 950 | Quay về trang chủ VietTimes

CTCP Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành (TTH – HNX)

Thứ Sáu, 1/3/2019 | 12:00

Thời gian thực hiện: Ngày 23/04/2019

Ngày đăng ký cuối cùng: 22/03/2019

Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo địa điểm cụ thể sau

 Nội dung họp:

+ Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch năm 2019;

+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;

+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị;

+ Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán;

+ Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018 và Phương án trả cổ tức năm 2018;

+ Báo cáo chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị năm 2018 và Kế hoạch năm 2019;

+ Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019;

+ Thay đổi ngành nghề kinh doanh để thực hiện điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài;

+ Sửa đổi Điều lệ Công ty;

+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền.

Top