0902 294 950 | Quay về trang chủ VietTimes

CTCP Thương nghiệp Cà Mau (CMV – HOSE)

Thứ Hai, 1/4/2019 | 11:00

Thời gian thực hiện: Ngày 04/05/2019

Ngày đăng ký cuối cùng: 17/04/2019

Địa điểm thực hiện: Nhà khách Minh Hải – số 01 Trần Hưng Đạo, Phường 5, Tp.Cà Mau..

 Nội dung họp:  

+ Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018;

+ Kế hoạch SXKD năm 2019;

+ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 (đã kiểm toán);

+ Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018;

+ Tờ trình về việc bầu bổ sung Trưởng ban kiểm soát;

+ Tờ trình phân phối lợi nhuận 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019;

+ Tờ trình thù lao HĐQT và BKS năm 2019;

+ Tờ trình về chọn đơn vị kiểm toán năm 2019;

+ Các vần đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ. 

Top