0902 294 950 | Quay về trang chủ VietTimes

CTCP Thủy điện Điện lực Đắk Lắk (EAD – UpCoM)

Thứ Sáu, 1/3/2019 | 10:00

Thời gian thực hiện: Ngày 20/04/2019

Ngày đăng ký cuối cùng: 25/03/2019

Địa điểm thực hiện: Thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk (công ty sẽ thông báo địa điểm cụ thể cho các cổ  đông tại thư mời tham dự Đại hội)

 Nội dung họp:  

+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018;

+ Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình hoạt động năm 2018 và kế hoạch năm 2019;

+ Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018;

+ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018;

+ Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2018;

+ Các tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua các nội dung: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019; Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2019; Thù lao Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên năm 2018 và kế hoạch 2019; Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019; Một số nội dung khác (nếu có).

Top