0902 294 950 | Quay về trang chủ VietTimes

CTCP Thủy điện Gia Lai (GHC – UpCoM)

Thứ Sáu, 1/3/2019 | 9:23

Thời gian thực hiện: Ngày 10/04/2019

Ngày đăng ký cuối cùng: 18/03/2019

Địa điểm thực hiện: TCPH sẽ thông báo trong thư mời họp.

Nội dung họp:  

+     Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019;

+     Báo cáo hoạt động của HĐQT;

+     Tờ trình về việc Thông báo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018;

+     Tờ trình về việc Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018;

+     Tờ trình Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2019;

+     Tờ trình về việc Thông qua việc ký kết các hợp đồng, giao dịch đối với người có liên quan (là tổ chức/pháp nhân) của Công ty, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật;

+     Tờ trình về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính năm 2019;

+     Tờ trình về việc Thông qua Thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và thù lao của HĐQT năm 2019;

+     Tờ trình về việc Miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023;

+     Các nội dung khác thuộc thẩm quyền thảo luận và thông qua của ĐHĐCĐ.

Top