0902 294 950 | Quay về trang chủ VietTimes

CTCP Thủy điện miền Nam (SHP – HOSE)

Thứ Hai, 1/4/2019 | 10:00

Thời gian thực hiện: Ngày 23/05/2019

Ngày đăng ký cuối cùng: 25/04/2019

Địa điểm thực hiện: Tổ chức phát hành sẽ thông báo trong thư mời họp cho cổ đông.

 Nội dung họp:  

+ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;

+ Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018;

+ Báo cáo hoạt động của BKS năm 2018;

+ Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2018;

+ Báo cáo thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS trong năm 2018 và kế hoạch chi trả thù lao trong năm 2019;

+ Trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019;

+ Trình về việc chọn danh sách đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2019 và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019;

+ Và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

Top