0862 774 832 | Quay về trang chủ VietTimes

CTCP TIE (TIE – HOSE)

Thứ Tư, 1/5/2019 | 9:21

Thời gian thực hiện: Thứ sáu ngày 28/06/2019

Ngày đăng ký cuối cùng: 23/05/2019

Địa điểm thực hiện: Nhà khách 165 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh.

 Nội dung họp:  

+     Báo cáo về công tác quản trị công ty năm 2018 và định hướng năm 2019 của Hội đồng quản trị.

+     Báo cáo phân tích kết quả hoạt động năm 2018 và các giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2019 của Tổng Giám đốc.

+     Báo cáo kết quả thẩm định tình hình hoạt động tài chính năm 2018 của Trưởng BKS.

+     Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C;

+     Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.

+     Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán.

+     Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Top