0902 294 950 | Quay về trang chủ VietTimes

CTCP Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản (VSN – UpCoM)

Thứ Bảy, 2/3/2019 | 10:00

Thời gian thực hiện: Ngày 11/04/2019

Ngày đăng ký cuối cùng: 15/03/2019

Địa điểm thực hiện: Tại Thành phố Hồ Chí Minh.

 Nội dung họp:  

+ Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019;

+ Báo cáo hoạt động của HĐQT, Ban kiểm soát;

+ Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2018 và phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2019;

+ Đề xuất phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và tỷ lệ trả cổ tức dự kiến năm 2019;

+ Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018 và đề xuất chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019;

+ Báo cáo tiến độ dự án Di dời và đổi mới công nghệ Nhà máy giết mổ và chế biến thực phẩm Vissan;

+ Một số nội dung khác theo thẩm quyền của Đại hội.

Top