0902 294 950 | Quay về trang chủ VietTimes

CTCP Xây dựng 47 (C47 – HOSE)

Thứ Hai, 1/4/2019 | 10:00

Thời gian thực hiện: Ngày 12/05/2019

Ngày đăng ký cuối cùng: 22/04/2019

Địa điểm thực hiện: Khách sạn Hải Âu – số 489 An Dương Vương, TP.Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định.

 Nội dung họp:  

+ Báo cáo của Hội đồng quản trị;

+ Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018;

+ Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2019;

+ Chọn đơn vị kiểm toán thực hiện báo cáo kiểm toán tài chính năm 2019;

+ Thù lao của Hội đồng quản trị;

+ Thông qua việc loại bỏ một số ngành nghề kinh doanh để nới ROOM cổ phiếu nhà đầu tư nước ngoài lên 49%;

+ Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Top