0902 294 950 | Quay về trang chủ VietTimes

CTCP Xuất nhập khẩu Petrolimex (PIT– HOSE)

Thứ Sáu, 1/3/2019 | 0:00

Thời gian thực hiện: 8 giờ 30 phút, thứ năm, ngày 11/04/2019

Ngày đăng ký cuối cùng: 18/03/2019

Địa điểm thực hiện: Hội trường văn phòng Công ty, số 54-56 đường Bùi Hữu Nghĩa, Phường 5, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh.

Nội dung họp:  

Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch năm 2019; Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018, nhiệm kỳ III (2014-2019) và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ IV (2019-2024); Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018, nhiệm kỳ III (2014-2019) và chương trình kế hoạch nhiệm kỳ IV (2019 – 2024); Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018; Báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018; Trình tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019; Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019; Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty; Tờ trình giải thể Công ty TNHH MTV XNK Petrolimex Hà Nội; Bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ V (2019-2024); Một số nội dung khác.

Top