0902 294 950 | Quay về trang chủ VietTimes

CTCP Xuất nhập khẩu và đầu tư Chợ Lớn (CLX – UpCoM)

Thứ Sáu, 8/3/2019 | 9:00

Thời gian thực hiện: Ngày 12/04/2019

Ngày đăng ký cuối cùng: 25/03/2019

Địa điểm thực hiện: TCPH sẽ thông báo sau

 Nội dung họp:  

+ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;

+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;

+ Báo cáo của Ban kiểm soát;

+ Các nội dung khác.

Top