0902 294 950 | Quay về trang chủ VietTimes

Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (VCB – HOSE)

Thứ Sáu, 1/3/2019 | 9:23

Thời gian thực hiện: Ngày 26/04/2019

Ngày đăng ký cuối cùng: 18/03/2019

Địa điểm thực hiện: Trung tâm Hội nghị Quốc gia – đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

 Nội dung họp:  

+ Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2018 và định hướng năm 2019;

+ Báo cáo của Ban Điều hành về hoạt động kinh doanh năm 2018 và định hướng năm 2019;

+ Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2018 và định hướng năm 2019;

+ Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2018;

+ Tờ trình về mức thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019;

+ Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập;

+ Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát, Quy chế Quản trị nội bộ.

+ Tờ trình về phương án tăng vốn điều lệ năm 2019;

+ Các nội dung khác (nếu có).

Top