0862 774 832 | Quay về trang chủ VietTimes

BVBS16331: Ngày chốt danh sách trái chủ nhận tiền lãi trái phiếu 2019

Thứ Ba, 1/10/2019 | 0:00

Tên tổ chức phát hành: Ngân hàng Chính sách Xã hội

- Mã chứng khoán: BVBS16331

Loại chứng khoán: Trái phiếu chuyên biệt

- Ngày đăng ký cuối cùng: 07/10/2019

-  Lý do và mục đích: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2019

- Tỷ lệ thanh toán: 01 trái phiếu được nhận 5.100 đồng

- Ngày thanh toán: 11/10/2019

Top