0902 294 950 | Quay về trang chủ VietTimes

BVBS16368: Ngày chốt danh sách trái chủ nhận tiền lãi trái phiếu

Chủ nhật, 1/9/2019 | 10:25

Tên tổ chức phát hành: Ngân hàng Chính sách Xã hội

- Mã chứng khoán: BVBS16368

Loại chứng khoán: TPCPBL

- Ngày đăng ký cuối cùng: 23/09/2019

-  Lý do và mục đích: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2019

- Tỷ lệ thanh toán: 01 trái phiếu được nhận 7.100 đồng

- Ngày thanh toán: 27/09/2019.

Top