0902 294 950 | Quay về trang chủ VietTimes

BVBS18228: Ngày chốt danh sách trái chủ nhận tiền lãi trái phiếu 2019

Chủ nhật, 1/9/2019 | 10:25

Tên tổ chức phát hành: Ngân hàng Chính sách Xã hội

- Mã chứng khoán: BVBS18228

Loại chứng khoán: TPCPBL

- Ngày đăng ký cuối cùng: 26/09/2019

-  Lý do và mục đích: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2019

- Tỷ lệ thanh toán: 01 trái phiếu được nhận 6.000 đồng

- Ngày thanh toán: 02/10/2019

Top