0862 774 832 | Quay về trang chủ VietTimes

BVDB15242: Ngày chốt danh sách trái chủ nhận tiền lãi trái phiếu 2022

Thứ Ba, 2/8/2022 | 16:29

- Mã chứng khoán: BVDB15242

- Loại chứng khoán: Trái phiếu được Chính phủ

- Ngày đăng ký cuối cùng: 26/08/2022

- Lý do và mục đích: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2022

- Tỷ lệ thanh toán: 01 trái phiếu được nhận 7.900 đồng

- Ngày thanh toán: 05/09/2022

Top