0862 774 832 | Quay về trang chủ VietTimes

HCM_1007: Ngày chốt danh sách trái chủ nhận tiền lãi trái phiếu 2019

Thứ Ba, 1/10/2019 | 0:00

Tên tổ chức phát hành: Công ty Đầu tư tài chính Nhà nước Tp. Hồ Chí Minh

- Mã chứng khoán: HCM_1007

Loại chứng khoán: Trái phiếu Đô thị

- Ngày đăng ký cuối cùng: 07/10/2019

-  Lý do và mục đích: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2019

- Tỷ lệ thanh toán: 01 trái phiếu được nhận 8.750 đồng

- Ngày thanh toán: 11/10/2019

Top