0902 294 950 | Quay về trang chủ VietTimes

HCMB14181: Ngày chốt danh sách trái chủ nhận tiền lãi trái phiếu 2019

Chủ nhật, 1/9/2019 | 10:26

Tên tổ chức phát hành: Công ty Đầu tư tài chính Nhà nước Tp. Hồ Chí Minh

- Mã chứng khoán: HCMB14181

Loại chứng khoán: Trái phiếu chính quyền địa phương

- Ngày đăng ký cuối cùng: 26/09/2019

-  Lý do và mục đích: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2019

- Tỷ lệ thanh toán: 01 trái phiếu được nhận 7.830 đồng

- Ngày thanh toán: 02/10/2019

Top