0862 774 832 | Quay về trang chủ VietTimes

SDI11717: Ngày chốt danh sách trái chủ nhận tiền lãi trái phiếu 2019

Thứ Ba, 1/10/2019 | 0:00

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng

- Mã chứng khoán: SDI11717

Loại chứng khoán: TPCT

- Ngày đăng ký cuối cùng: 07/10/2019

-  Lý do và mục đích: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 4 (từ và bao gồm ngày 19/04/2019 đến và không bao gồm ngày 19/10/2019)

- Tỷ lệ thanh toán: 01 trái phiếu được nhận 5.108,750 đồng (Lưu ý: Tổng số tiền lãi trái phiếu thực nhận của người sở hữu trái phiếu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị).

- Ngày thanh toán: 21/10/2019

Top