0902 294 950 | Quay về trang chủ VietTimes

TD1020061: Ngày chốt danh sách trái chủ nhận tiền lãi trái phiếu 2019

Thứ Ba, 1/10/2019 | 0:00

Tên tổ chức phát hành: Kho bạc Nhà nước- Bộ tài chính

- Mã chứng khoán: TD1020061

Loại chứng khoán: Trái phiếu Chính phủ

- Ngày đăng ký cuối cùng: 07/10/2019

-  Lý do và mục đích: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2019

- Tỷ lệ thanh toán: 01 trái phiếu được nhận 10.800 đồng

- Ngày thanh toán: 11/10/2019

Top