0902 294 950 | Quay về trang chủ VietTimes

TD1323032: Ngày chốt danh sách trái chủ nhận tiền lãi trái phiếu 2019

Chủ nhật, 1/9/2019 | 11:25

Tên tổ chức phát hành: Kho bạc Nhà nước- Bộ tài chính

- Mã chứng khoán: TD1323032

Loại chứng khoán: Trái phiếu Chính phủ

- Ngày đăng ký cuối cùng: 24/09/2019

-  Lý do và mục đích: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2019

- Tỷ lệ thanh toán: 01 trái phiếu được nhận 8.900 đồng

- Ngày thanh toán: 30/09/2019

Top