0902 294 950 | Quay về trang chủ VietTimes

TD1636502: Ngày chốt danh sách trái chủ nhận tiền lãi trái phiếu 2019

Chủ nhật, 1/9/2019 | 11:24

Tên tổ chức phát hành: Kho bạc Nhà nước- Bộ tài chính
- Mã chứng khoán: TD1636502

- Loại chứng khoán: Trái phiếu chuyên biệt

- Ngày đăng ký cuối cùng: 01/10/2019

-  Lý do và mục đích: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2019

- Tỷ lệ thanh toán: 01 trái phiếu được nhận 7.700 đồng

- Ngày thanh toán: 06/10/2019

Top