0902 294 950 | Quay về trang chủ VietTimes

VAV: Ngày GDKHQ trả cổ tức lần 2 năm 2018 bằng tiền (25%)

Chủ nhật, 1/9/2019 | 8:00

CTCP VIWACO (VAV - UpCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/09/2019

- Ngày đăng ký cuối cùng: 12/09/2019

- Lý do và mục đích: Trả cổ tức lần 2 năm 2018 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 25%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.500 đồng)

- Ngày thanh toán: 30/09/2019

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Ban Tài chính – Kế hoạch Công ty cổ phần VIWACO bắt đầu từ ngày 30/09/2019.

Top