0862 774 832 | Quay về trang chủ VietTimes

Ngày GDHKQ tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2014

Thứ Năm, 2/1/2014 | 17:38

CTCP Thuỷ Điện Miền Trung ( CHP – UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10/01/2014

- Ngày đăng ký cuối cùng: 14/01/2014

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phần - 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến vào tháng 02/2014

- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo cho cổ đông theo thư mời họp sau

- Nội dung họp dự kiến:

+ Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014;

+ Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán;

+ Báo cáo về việc kiểm tra và giám sát hoạt động của Công ty năm 2013;

+ Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014;

+ Phân phối lợi nhuận năm 2013 và thông qua mức chi trả cổ tức năm 2013;

+ Sửa đổi điều lệ theo Thông tư 121/2012/TT-BTC.


Top