0862 774 832 | Quay về trang chủ VietTimes
Hướng dẫn nội dung, yêu cầu kỹ thuật đối với cơ sở dữ liệu quy hoạch

Hướng dẫn nội dung, yêu cầu kỹ thuật đối với cơ sở dữ liệu quy hoạch

VietTimes – Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang dự thảo Thông tư hướng dẫn với cơ sở dữ liệu hồ sơ quy hoạch; việc thu thập, cập nhật, xử lý, khai thác, sử dụng dữ liệu của hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch.

Top